poniedziałek, 22 października 2012

Historia miejscowości Lubojenka

              Miejscowość Lubojenka jest wsią położoną w Gminie Mykanów.  
 Sołectwo - Lubojenka sąsiaduje z miastem Częstochowa w odległości 1 km od drogi krajowej DK1 Warszawa – Katowice, oraz 1 km od drogi wojewódzkiej 483 Częstochowa – Łask. 
Lubojenka należy do starszych miejscowości gminy Mykanów. Najstarsza znana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1459 roku kiedy to Bernard z Lubojny Małej (obecnie Lubojenki) sądził się z Janem Kraszewskim, właścicielem Lubojny Dużej. Owa zapiska sądowa po raz pierwszy poświadcza funkcjonowanie osady Lubojna Mała. W 1497 roku król Aleksander Jagiellończyk nadał Lubojnę Małą i Wielką Przedborowi Rokszyckiemu, herbu Pobóg, pisarzowi wieluńskiemu, który w 1516 roku odsprzedał te dobra przedstawicielowi jednej z najbardziej wpływowych rodzin w ziemi wieluńskiej, Wieruszowi z Walichnowów herbu Wieruszowa. Na początku XVI wieku w Lubojnie notowano 7-6 łanów uprawnych, w Lubojence natomiast 1 -1,5 łana. W Lubojnie Większej około połowy tego stulecia żyło 14 kmieci i istniał młyn, Lubojenkę podówczas zamieszkiwało tylko 9 kmieci. W oparciu o wspomniane wioski w najbliższym otoczeniu rozwinął się dość złożony zespół osadniczo-gospodarczy, który w XIX (w 1884 roku) stuleciu przedstawiał się następująco: na dobra Lubojna składały się wieś (41 domów i 340 mieszkańców); dwa folwarki - Lubojna i Florków (w których łącznie było 7 budynków murowanych i 14 drewnianych); przysiółki (nomenklatury) - Dudki i Tylin, młyn wodny, osada karczemna i dwa stawy. W dobrach lubojeńskich eksploatowano pokłady kamienia wapiennego. We wsi Lubojence mieszkało podówczas 189 mieszkańców w 11 domach. Tutaj także istniał folwark z czterema budynkami, w których pomieszczenie znajdowało 60 osób. Od najdawniejszych czasów obie osady Lubojna należały do stosunkowo odległej parafii w Borownie. Dopiero w 1931 roku biskup częstochowski utworzył w Lubojnie filię, którą w 1933 roku przyłączył do bliższej parafii Biała Górna, natomiast w przededniu II wojny światowej (21 sierpnia 1939 roku) erygowano samodzielną parafię lubojeńską.
Na terenie wsi nie funkcjonują instytucje o charakterze publicznym, istnieje parę zakładów prywatnych, które dają  małe możliwości pozyskania pracy. 
W Lubojence od 22 grudnia 2009 roku liczba ludności jest praktycznie niezmienna i wynosi ok. 522 osób . Istnieje duże zainteresowanie nabywaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe spowodowane atrakcyjną lokalizacją komunikacyjną oraz sąsiedztwem dużego nieco ponad 238 tys. miasta Częstochowy.
Wszystkie te czynniki wpływają na to, że w miejscowości naszej standard życia jest dość niski.We wsi znajduje się jedynie duży piękny staw oraz świetlica wiejska wraz z placem zabaw oraz przylegającym powstałym dopiero w 2012r boiskiem do piłki siatkowej. Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Mykanów dają jednak duże szanse na jego poprawę. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej miejscowości. Stanowi to punkt wyjścia do realizacji projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Szukaj na tym blogu